top of page

Algemeen
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
Afwijkingen en aanvullingen zijn pas bindend indien ze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend.
De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.
De opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst, KOLJA.GRAPHICS is wie de order heeft aanvaard.
Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren.
De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.
Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan KOLJA.GRAPHICS. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die KOLJA.GRAPHICS als gevolg daarvan lijdt.

Facturatie/Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.
Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.
Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van KOLJA.GRAPHICS op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.
Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft KOLJA.GRAPHICS het recht elke deellevering te factureren.
Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en KOLJA.GRAPHICS andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is KOLJA.GRAPHICS bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Voorts is opdrachtgever gehouden KOLJA.GRAPHICS te vergoeden voor alle kosten, die KOLJA.GRAPHICS maakt ter incasso van de openstaande bedragen.
Bij te late betaling behoudt KOLJA.GRAPHICS zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.
Eventuele verzendingskosten of vervoers- en verblijfsonkosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.
Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur ten huize van de opdrachtgever.

Prijzen
De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
Alle door KOLJA.GRAPHICS opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief.
KOLJA.GRAPHICS is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via mail te worden bevestigd aan de hand van de opgemaakte offerte.

Correcties en goed voor druk
Elke wijziging dient schriftelijk (mail of op pdf) te worden meegedeeld.
KOLJA.GRAPHICS houdt zich eraan deze correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring.
Mondelinge, telefonische of correcties per social media zijn op risico van de opdrachtgever.
Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van KOLJA.GRAPHICS.
Na het overmaken van een goed voor druk, is KOLJA.GRAPHICS van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven.
De goed voor druk blijft eigendom van KOLJA.GRAPHICS en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting.
De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in.
KOLJA.GRAPHICS staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden.
Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven kunnen extra in rekening worden gebracht.

Eigendom
De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Kolja Aertgeerts, KOLJA.GRAPHICS, en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege. Bij lllustratief en ander grafisch werk bestemd voor social media, websites, video en dergelijke is de toestemming van KOLJA.GRAPHICS automatisch gegeven bij het goedkeuring van de offerte.
De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.
KOLJA.GRAPHICS, Kolja Aertgeerts heeft het recht om alle ontwerpen als voorbeeld te plaatsen op de website KOLJA.GRAPHICS.be. Indien u dit niet wenst moet je vooraf een schriftelijke overeenkomst tekenen.

Termijnen en levering
Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht.
Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.
De leveringstermijn begint pas te lopen als KOLJA.GRAPHICS alle benodigde stukken in zijn bezit heeft.
De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn.
In geval van overmacht draagt KOLJA.GRAPHICS geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die KOLJA.GRAPHICS nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.
Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.
Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is KOLJA.GRAPHICS gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.

Offertes en bestellingen
Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.
De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.
Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door KOLJA.GRAPHICS aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
De offertes en bestekken van KOLJA.GRAPHICS worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.
Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail.
Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.
KOLJA.GRAPHICS heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.

Annulering
Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door KOLJA.GRAPHICS te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.

Klachten en aansprakelijkheid
Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering. Zelfs indien de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering.
Een gedeeltelijke benutting van de artikels heeft eveneens het ingaan van de termijn tot gevolg.
Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
KOLJA.GRAPHICS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen.
In geval van overmacht draagt KOLJA.GRAPHICS geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte.
Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan KOLJA.GRAPHICS kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal KOLJA.GRAPHICS een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan KOLJA.GRAPHICS te worden meegedeeld.

 

bottom of page